GARANTI

Produktgarantin är vårt kvalitetslöfte till dig. Vi garanterar att denna produkt är fri från defekter i material och utförande vid inköpstillfället. Under tillverkningsprocessen underkastas produkterna en rad olika kvalitetskontroller. Om produkten mot förmodan, och efter våra ansträngningar, skulle uppvisa tecken på fel i material eller utförande inom garantiperioden kommer vi att efterleva garantivillkoren. För vidare information om dessa villkor, kontakta närmaste auktoriserade återförsäljare.

Placera originalkvittot i fickan längst bak i garantidokumentationen när du har köpt produkten/produkterna. Inköpsdatumet ska synas tydligt och det är viktigt att kontrollera när produkten köptes.

Från inköpsdatumet omfattas iCandys produkter automatiskt av vår garanti mot defekter i material och utförande. Denna garanti erbjuds utöver dina lagstadgade rättigheter och påverkar inte dem.

Obs! Användningen av ståbrädor (s.k. buggy boards) på ett iCandy-chassi upphäver garantin.

Garantins löptid

Chassi och sitsramar – 24 månader från inköpsdatum

Sitstyger, tyg i liggdelsomvandlare, liggdelar, skumgummi på handtag och frambåge samt tillbehör – 6 månader

Vi förlänger garantin för chassi och sitsram(ar) med ytterligare sex månader om du registrerar produkten inom sex månader från inköpstillfället.

Vad garantin inte täcker

Skador orsakade av normalt slitage, oavsiktlig skada, felaktig användning och skador orsakade av försumlighet, missbruk eller genom underlåtenhet att följa underhållsanvisningar.

Garantin gäller inte i följande situationer:

  • 1. Om produkten används för andra syften än de som beskrivs i bruksanvisningen.
  • 2. Om produkten lämnas in för reparation till en av oss icke godkänd eller auktoriserad återförsäljare/distributör.
  • 3. Om reparation har utförts av en av oss icke godkänd eller auktoriserad tredje part eller en återförsäljare.
  • 4. Om produkten har köpts på internet från en icke auktoriserad återförsäljare eller har köpt produkten begagnad.
  • 5. Om produktens serienummer har avlägsnats.
  • 6. Om chassit skadats p.g.a. av att en ståbräda (s.k. buggy board) har använts.

Var garantin gäller

Garantin gäller endast i inköpslandet. Garantin gäller endast för den första köparen och kan inte överföras.

Om du upptäcker fel

Kontakta den auktoriserade iCandy-återförsäljaren där köpte iCandy-produkten om du får problem med den.

Viktig information

Om reparationer utförs innebär inte detta att garantin automatiskt förlängs.

Produktregistrering

Klicka här för att registrera produkten online