ANVÄNDNINGSVILLKOR

  OBS! Detta juridiska meddelande omfattar www.icandyworld.com, icandyuk.com, allt material på dessa webbplatser och alla korrespondens via e-post mellan företaget och dig. Läs igenom dessa villkor noga innan du använder denna webbplats.

  Genom att använda denna webbplats godtar du detta juridiska meddelande i sin helhet. Använd inte denna webbplats om du inte godtar dessa villkor.

  Detta meddelande har utfärdats av iCandy World Limited

  1. Definitioner

  1.1 Följande ord och uttryck har följande innebörd såvida inte de står i strid med sammanhanget:

  "Ekonomisk vinning" – omfattar, utan inskränkningar, användningen av denna webbplats som ett led i annonsering, vilken kan resultera i intäktsgenerering eller personlig vinning, försäljning av varor till tredje part och kopiering, mångfaldigande, distribution, publicering, överföring, licensiering, försäljning, kommersiell exploatering eller duplicering av några som helst element på denna webbplats.

  "Företaget" – iCandy World Limited är ett aktiebolag inregistrerat i England och Wales med företagsregistreringsnummer 00282792 och säte på Montgomery Way, Biggleswade, Bedfordshire, SG18 8UB, England, som kan kontaktas via icandyworld.com och icandyuk.com.

  "Webbplats" – www.icandyworld.com och icandyworld.com.

  "Du", "din", "ditt" eller "dina" – en fysisk eller juridisk person som besöker vår webbplats.

  2. Inledning

  2.1 Du har tillgång till de flesta delar av denna webbplats utan att du behöver registrera några uppgifter hos oss. Vissa avsnitt i denna webbplats är dock endast öppna för dig om du registrerar dig.

  2.2 Genom att gå in på någon del av denna webbplats anses du ha godtagit detta juridiska meddelande i sin helhet. Om du inte godtar detta juridisk meddelande i sin helhet måste du omedelbart lämna denna webbplats.

  2.3 Företaget kan när som helst revidera detta juridiska meddelande genom att uppdatera detta inlägg. Du bör kontrollera denna webbplats emellanåt för att läsa igenom det aktuella juridiska meddelandet eftersom det är bindande för dig. Vissa villkor i detta juridiska meddelande kan ersättas av specifika uttryckliga juridiska meddelanden eller villkor på enskilda sidor på denna webbplats.

  3. Licens

  3.1 Med undantag för punkt 3.5 äger du rätt att skriva ut och ladda ner utdrag från denna webbplats för ditt eget personliga burk under förutsättning att:

  3.1.1 Inga dokument eller tillhörande grafik/bilder på denna webbplats modifieras på något sätt.

  3.1.2 Ingen grafik/inga bilder på denna webbplats får användas separat från medföljande/tillhörande text.

  3.1.3 Företagets upphovsrätts- och varumärkesmeddelanden och detta tillståndsmeddelande anslås/visas på alla kopior.

  3.2 Såvida inget annat anges utgör upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till allt material på denna webbplats (inklusive, utan inskränkningar, fotografier och grafiska bilder) företagets eller dess licensgivares egendom. För detta juridiska meddelandes ändamål är all användning av utdrag från denna webbplats, annat än i enlighet med punkt 3.1 ovan, förbjuden. Om du bryter mot något av villkoren i detta juridiska meddelande upphör automatiskt din rätt att använda denna webbplats och du måste omedelbart förstöra alla nedladdade eller utskrivna utdrag från denna webbplats.

  3.3 Med undantag för punkt 3.1, får inga delar av denna webbplats reproduceras eller lagras på andra webbplatser eller infogas i offentliga eller privata elektroniska arkiveringssystem eller -tjänster utan företagets skriftliga tillstånd först har inhämtats.

  3.4 Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta juridiska meddelande förbehålles.

  3.5 Du får inte besöka eller använda denna webbplats i ekonomiskt vinningssyfte.

  4. Tillgång i samband med service

  4.1 Företaget vinnlägger sig om att normalt hålla denna webbplats tillgänglig dygnet runt, men kan dock inte hållas ansvarigt om denna webbplats, av något skäl, är otillgänglig vid någon tidpunkt eller under en period.

  4.2 Tillgången till denna webbplats upphävs temporärt och utan föregående meddelande i händelse av systemfel, underhåll, reparation eller av andra orsaker bortom företagets kontroll.

  5. Besökares material och uppförande

  5.1 Utöver personuppgifter, som omfattas av integritetspolicyn, ska allt material eller artiklar som du skickar in till eller lägger upp på denna webbplats betraktas som icke-konfidentiellt och icke-äganderättsskyddat material. Företaget har inga förpliktelser i fråga om sådant material. Företaget och dess nominerade personer ska äga rätt att fritt kopiera, redovisa/lämna ut, distribuera, införliva och på annat sätt använda sådant material och alla data, bilder, ljud, texter och andra objekt som ingår däri för alla former av kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.

  5.2 Det är förbjudet att lägga upp eller överföra till eller från denna webbplats material som:

  5.2.1 Är hotfullt, ärekränkande, obscent, oanständigt, uppviglande, stötande, pornografiskt eller opassande, uppmanar till hat mot etniska grupper eller diskriminering eller utgör skvaller, provokationer, hädelse eller brott mot tystnadsplikt eller privatlivets helgd eller kan vara upprörande eller förorsaka besvär.

  5.2.2 Du inte inhämtat alla nödvändiga licenser och/eller godkännanden för.

  5.2.3 Utgör eller uppmuntrar beteende som skulle vara att betrakta som brottslig handling, leda till skadeståndsanspråk eller på annat stå i strid med gällande lag eller inkräkta på tredje parts rättigheter i Storbritannien och Nordirland eller något annat land i världen.

  5.2.4 Är tekniskt skadligt (exempelvis datorvirus, logiska bomber, trojanska hästar, maskar, skadliga komponenter, skadade data eller annan skadlig programvara eller skadliga data).

  5.3 Du förbinder dig att hålla företaget skadeslöst mot eventuella förluster eller skador som det lider som ett resultat av ditt bidrag.

  5.4 Du får inte missbruka denna webbplats (exempelvis genom att hacka den).

  5.5 [Denna webbplats innehåller rubriker som utesluter robotar.] Tredjeparter kan under licens tillhandahålla information på denna webbplats till företaget. Du förbinder dig att inte använda robotar, spindlar, webbskrapor eller andra automatiska medel för att få tillgång till denna webbplats för några som helst syften utan företagets uttryckliga skriftliga tillstånd. Vidare förbinder du dig att inte: i) vidta åtgärder som utsätter eller, enligt företagets eget gottfinnande, riskerar utsätta företagets infrastruktur för en orimlig eller oproportionerligt stor belastning; ii) kopiera, producera, modifiera, skapa härledda verk från, distribuera eller offentligt anslå material (förutom ditt eget) från denna webbplats utan föregående skriftligt tillstånd från företaget och eventuell tillämplig tredje part; iii) störa eller försöka störa denna webbplats korrekta funktion eller andra aktiviteter som bedrivs på den eller iv) kringgå [företagets rubriker för uteslutning av robotar eller andra] åtgärder som företaget vidtar för att förhindra eller begränsa tillgång till denna webbplats. Företaget ger dig inte befogenhet att extrahera eller återanvända avsevärda delar av denna webbplats eller systematiskt eller upprepade gånger extrahera eller återanvända obetydliga delar av denna webbplats.

  5.6 Företaget förbinder sig att fullt ut samarbeta med brottsbekämpande och rättsvårdande myndigheter eller följa domstolsbeslut som begär eller beordrar företaget att avslöja identiteten på eller lokalisera någon som publicerar material som står i strid med punkt 5.2, 5.4 eller 5.5.

  6. Länkar till och från andra webbplatser

  6.1 Eventuella länkar till tredje parters webbplatser på denna webbplats tillhandahålls endast för användarnas bekvämlighet. Om du använder någon av länkarna lämnar du denna webbplats. Det är inte säkert att företaget har granskat dessa utomstående webbplatser och har ingen kontroll över och kan inte hållas ansvarigt för sådana webbplatser eller deras innehåll eller tillgänglighet. Länkar till utomstående webbplatser som tillhandahålls av företaget utgör därför inga rekommendationer för och innebär inte heller några utfästelser om webbplatserna, eventuellt material som finns där eller eventuella resultat som erhålls genom deras användning. Om du väljer att gå in på någon av dessa tredjepartswebbplatser som kan vara länkade till denna webbplats gör du detta helt och hållet på egen risk.

  6.2 Du måste söka och erhålla företagets skriftliga tillstånd innan du skapar länkar på denna webbplats. Alla godkända länkar till denna webbplats måste leda till dess startsida och göra klart att denna webbplats och dess innehåller skiljer sig från den webbplats som länken ligger på.

  7. Information som finns på denna webbplats

  7.1 Företaget vinnlägger sig om att se till att informationen på den här webbplatsen stämmer, men företaget garanterar inte korrektheten och fullständigheten i materialet på denna webbplats. Företaget kan när som helst, och utan föregående meddelande, göra ändringar av materialet som tillhandahålls på denna webbplats (exempelvis av produktspecifikationer) och allt annat material som beskrivs på den. Materialet på denna webbplats kan vara föråldrat och företaget förbinder sig inte att uppdatera sådant material.

  7.2 Materialet på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick, utan några som helst bestämmelser, villkor eller garantier. Således tillhandahåller företaget, så långt detta tillåts enligt gällande lag, denna webbplats till användarna på den grundvalen att företaget utesluter alla utfästelser, garantier, villkor och andra bestämmelser (inklusive, utan inskränkningar, underförstådda lagstadgade bestämmelser om tillfredsställande kvalitet, ändamålsenlighet och användning av rimlig omsorg och kompetens) som, om det inte vore för detta juridiska meddelande, eventuellt annars skulle omfatta för denna webbplats.

  7.3 Du bör bekräfta allt material som tillhandahålls på denna webbplats (inklusive produktspecifikationer) med den tilltänkta återförsäljaren innan du köper produkten därifrån. För undanröjande av tvivel, eventuella avtal som du ingår i samband med köp av produkter ingås med den valda återförsäljaren och inte med företaget. Företaget kan inte hållas ansvarigt för eventuella utfästelser som görs av återförsäljare.

  7.4 Vid tidpunkten för publicering var alla produktbeskrivningar korrekta. Alla mått är ungefärliga. Färger återges så korrekt som möjligt, men varierar från bildskärm till bildskärm. Designer som illustreras på webbplatsen skyddas av lagen om upphovsrätt. Reproduktion av dessa designer i någon form är förbjudet utan skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Ingen del av denna webbplats får reproduceras utan tillstånd av utgivaren.

  7.5 Samtidigt som vi antar att informationen i våra produktspecifikationer är korrekt och tillförlitlig, kan vi inte hållas ansvariga för dess riktighet och inte heller hållas ansvariga för tolkning och användning av dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten att när som helst, och utan att meddela detta, efter eget gottfinnande ändra, modifiera, lägga till eller ta bort produktspecifikationer.

  8. Ansvar och ersättningsskyldighet

  8.1 Företaget, andra parter (oavsett om de är involverade i skapandet, produktionen, underhållet eller leveransen av denna webbplats eller ej) och andra av företagskoncernens företag och befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, aktieägare eller ombud för någon av dem, frånsäger sig allt ansvar och all ersättningsskyldighet för eventuella belopp eller former av förluster eller skador som du eller tredje part kan åsamkas (inklusive, utan inskränkningar, eventuella direkta eller indirekta skador eller förluster, straffskadestånd eller följdskador, eller inkomst- eller vinstbortfall, förlust av goodwill, data, avtal, användning av ekonomiska medel, eller förluster eller skador som uppstår från eller på något sätt i samband med verksamhetsavbrott och oavsett om de baseras sig på skadeståndsanspråk [inklusive, utan inskränkningar, för försumlighet], avtalsbrott eller annan grund) i samband med denna webbplats på någon sätt eller i samband med användning, oförmåga till användning eller som resultat av användning av denna webbplats, eventuella webbplatser som är länkade till dessa webbplatser eller material på dessa webbplatser, såsom förlust av data eller skador på grund av virus som kan infektera datorutrustning, programvara, data eller annan egendom på grund av din åtkomst till, användning av eller surfning på denna webbplats, nedladdning av material från denna webbplats eller från webbplatser som är länkade till denna webbplats.

  8.2 Ingenting i detta juridiska meddelande ska utesluta eller begränsa företagets ansvar eller ersättningsskyldighet för:

  8.2.1 Dödsfall eller personskada som orsakas av företagets försumlighet.

  8.2.2 Falska uppgifter som lämnats i bedrägligt syfte.

  8.2.3 Eventuellt ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt gällande lag, inklusive och utan inskränkningar all relevant konsumentlagstiftning.

  8.3 Om din användning av materialet på denna webbplats resulterar i ett behov av service, reparation eller korrigering av utrustning, programvara eller data, faller samtliga kostnader för detta på dig.

  9. Avskiljning

  9.1 Om enskilda bestämmelser i detta juridiska meddelande av kompetent instans befinns vara helt eller delvis ogiltiga eller ohävdbara påverkar detta ej giltigheten för övriga villkor i detta juridiska meddelande, de ska förbli i full laga kraft.

  10. Gällande lagstiftning och jurisdiktion

  10.1 Detta juridiska meddelande och eventuella tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dess innehåll ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales.

  10.2 Parterna godtar oåterkalleligen att domstolarna i England och Wales ska ha exklusiv jurisdiktion att bilägga eventuella tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med detta juridiska meddelande eller dess innehåll. Detta oaktat ska leverantören äga rätt att vidta rättsliga åtgärder i en domstol eller jurisdiktion som den bedömer lämplig.

  11. Köp online och ingående av avtal

  När du genomför en online-beställning för ett produktköp skickar vi inledningsvis ett e-postmeddelande som bekräftar de uppgifter som du har skickat till oss. Detta e-postmeddelande utgör inte ett avtal, utan är vår bekräftelse av din offert att köpa den eller de produkter som specificeras i bekräftelsemeddelandet, inklusive prisuppgifter. När vi skeppar iväg de beställda produkterna från vårt lager skickar vi ett e-postmeddelande som utgör ett godtagande av din beställning och ingående av ett köpeavtal mellan dig och oss för den eller de produkter till det pris och de specifikationer som anges i detta e-postmeddelande. Om vi inte godtar din beställning kommer vi att kontakta dig via e-post eller på telefon innan produkter skickas ut och således har något avtal ännu inte ingåtts.

  12. Uppsägande av avtal

  Du äger rätt att avboka din beställning eller säga upp det ingångna avtalet med oss, förutsatt att du gör det inom 14 dagar från läggandet av den ursprungliga beställningen hos oss. Om inga varor har skeppats ut betalar vi tillbaka hela köpesumman inom 7 arbetsdagar, inklusive eventuella fraktavgifter som du har erlagt. Om ett avtal har ingåtts och produkterna har skeppats följer vi den process som beskrivs i vår returpolicy.

  Webbplatsen drivs av:

  iCandy World Limited, ett aktiebolag inregistrerat i England och Wales med säte på iCandy World Limited, Montgomery Way, Biggleswade, Bedfordshire, SG18 8UB, England.

  Företagsregistrerings-nr: 00282792

  VAT-registrerings-nr: GB 229 1162 79